Условия на продажба - Hofmann Consult

Условия на продажба - Hofmann Consult

 

Условия на продажба

„ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА / ДОГОВОР

 

1.Настоящите условия на продажба имат валидността на договор за покупко-продажба на фактурираната с тази фактура от нас стока.

2.Давайки поръчка за доставка на стока или закупувайки стока от склада ни купувачът автоматично признава валидността на нашите условия на продажба на закупената от него стока т.е. признава договорът за покупко- продажба за сключен.

3.Закупувайки смазочно-охлаждащи течности, купувачът декларира, че те ще бъдат използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.

4.Нашите оферти за продажба на стока са необвързващи.

5.Поръчки за доставка на стока и устни договорки за това са обвързващи, само ако са потвърдени от нас в писмен вид.

6.Цена, калкулиране, заплащане

Определящи за калкулиране на цената на продажба на стоката са валидните в деня на изпращане на стоката цени, които са от склада ни, без транспорт, пощенски разходи, опаковка и ДДС (ако не е било оферирано друго).

Срокът на заплащане е упоменат в съответните фактури за продажба на стока. При неспазване на упоменатия във фактурата срок на плащане Купувачът дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността на сделката, до пълно погасяване на дължимата сума.

Плащанията се използват първо за покриване на разходите по събиране на дължимите суми, после за покриване на лихвите и с излишъка за изравняване на стари задължения.

Погасяването на нашите вземания може да се направи и чрез прихващане към трети лица или фирми.

По наша преценка можем да упражним правото на обратно вземане на стоки с просрочен срок на плащане.

7.Доставка и вземане на стоката

Договорените срокове на доставка са в зависимост от оферираните от нас условия на доставка: или датата на изпращане на стоката на клиента, или датата на писменото му уведомяване, че същата е налична на склад за вземане от него.

При неспазване на срока на доставка, поради доказано грубо нарушение от наша страна и след като е изтекъл писмено фиксирания от купувача следващ срок на доставка, той може да се откаже от договора, без да има право на други компенсации или претенции.

При рамкови поръчки имаме право на частични доставки.

Задължението ни за доставка по потвърдени от нас поръчки спира за времето, в което купувачът е в закъснение с плащането на задължението си.

Купувачът няма право на претенции за доставка на стока по негова поръчка, с чието вземане се е забавил с повече от 14 дни след писменото му уведомяване. Същото важи и за количества, които не сме доставили поради изостанали плащания на купувача.

Запазваме си правото да доставяме стока в по-голям или в намален обем до ±10% от поръчаното количество, без изрично съгласие на клиента за това.

Отклонения или промени в договорена стока можем да извършваме, само ако те няма да доведат до невъзможност за употреба при клиента.

Непредвидими аварии в производството, забавени или неизвършени доставки от страна на наши доставчици, недостиг на персонал, енергия или суровини, стачки, запори, затруднения при набавяне на транспортни средства, затруднения в движението на транспортните средства, наредби на власти и форсмажорни обстоятелства ни освобождават от задължението за доставка на стоката за времетраенето на горните затруднения и в обема на тяхното действие. Ако в подобни случаи доставката на стока се забави повече от един месец, имаме право да откажем поръчката цялостно или за количествата, засегнати от затрудненията за доставка или взимане на стоката, без право на претенции от страна на купувача.

8.Изпращане на стоката

Пратките пътуват на риск на купувача.

Ние избираме начина и пътя на изпращане, като при това полагаме усилия да се съобразяваме с желанието на купувача; възникналите от това разходи са за сметка на купувача.

9.Гаранция и рекламации

Купувачът е задължен да провери дали доставената му стока отговаря количествено и качествено на поръчаната от него.

Ако тази проверка не се извърши или не се извърши в необходимия обхват, или видими дефекти не ни се съобщят незабавно или не по-късно от 14 дни от получаване на стоката, стоката се счита за одобрена и рекламациите за неоснователни.

Рекламация на невидими дефекти се съобщава незабавно след тяхното откриване или не по-късно от 1 месец след доставката на стоката.

Рекламации се правят в писмен вид с указани дата на поръчката, номер на клиента, на фактурата и на товарителницата. Рекламирана стока може да ни бъде върната само след нашето изрично съгласие.

Рекламации, обосновани и изготвени надлежно, ще удовлетворяваме по наш избор или чрез отстъпка в цената, подобряване на качеството, размяна или обратно взимане на стоката срещу компенсиране на покупната цена. Ако ние не изпълним по този начин това задължение, купувачът може да избира между тези права.

Други права на купувача, дори да се допускат от действуващото законодателство са изключени; това важи особено за обезщетение на вреди, възникнали не директно на стоката.

10. Информация и консултация

Информация за възможностите за преработка и употреба на доставените от нас продукти, технически консултации и предоставяне на други данни извършваме съгласно нашата компетенция, но те са необвързващи и изключват всякаква отговорност.

11. Прекратяване на поръчка, санкции

Купувачът на стоката има право да прекрати вече дадена поръчка единствено ако начинът за прекратяване е регламентиран предварително в поръчката му и е писмено потвърден от нас.

Ние не носим никаква отговорност за доставената от нас стока във всякакъв аспект, било за самата стока, било като следствие от нейната употреба, независимо от действуващото законодателство.

Поръчана от купувача стока, но не взета от склада ни след писменото му уведомяване, по наша преценка или му се фактурира и изпраща за негова сметка ( дори това да не отговаря на предварително съгласуваните условия на доставка и неговото желание), или се продава на друг клиент.

12. Запазване правото на собственост

Доставената стока остава наша собственост до обезпечаване на всички претенции, които ни се полагат от настоящите и бъдещи търговски отношения, до изравняване на всички салда на купувача.

Собствеността ни се простира и върху продукти, възникнали от преработката на стоката – наша собственост. При преработката, свързването или смесването с продукти, които не ни принадлежат, придобиваме съсобственост в съотношение на фактурната стойност на стоката-наша собственост към другите материали.

Купувачът още отсега ни предоставя за обезпечение, своето вземане от продажбите на стоката-наша собственост от сегашните и бъдещи доставки заедно с всички допълнителни права в обема на дяла ни в собствеността. При преработка в рамките на трудов договор вземането от трудовото възнаграждение в размер на дяловата сума от фактурата ни за преработената стока-наша собственост последно ни се предоставя.

Докато купувачът изпълнява надлежно своите задължения от търговските си отношения с нас, той може да разполага със стоката, намираща се в наша собственост, като борави с нея по надлежния търговски ред, и да събира сам предоставените ни вземания. При забава в плащането или основателно съмнение в платежоспособността или възможността за получаване на кредити на купувача имаме право да съберем предоставените вземания и да си върнем обратно стоката-наша собственост; но отказ от договора може да има само, ако сме го декларирали изрично в писмен вид.

13. Запазена марка:

Една част от доставяните продукти е със запазена марка. Ако тези продукти трябва да се дообработват и т.н, запазената марка може да се използва във връзка с продуктите, произведени от купувача, единствено с изричното писмено съгласие на нейния собственик

14. Разходи за инструменти

Произведените от нас инструменти, съоръжения и специални измервателни приспособления нужни за производството на фактурираната стока остават наша неограничена собственост, дори и да са били платени отчасти или изцяло от купувача. Разходите за замяна на станали неупотребяеми инструменти и износващи се части се поемат от купувача. За гарантиране на производството, особено при инструменти за серийни детайли, трябва да извършваме предварително производство в достатъчен обем. Отпадането на детайл, независимо по каква причина, трябва да ни се съобщи своевременно или предварително в рамките на една година, за да намерим възможности за използване на предварително произведените части на инструмента. Ако това уведомяване не се извърши своевременно, имаме право да фактурираме на купувача неизползваните вече инструменти.

Ако по вина на купувача не се стигне до извършване на доставката, имаме право да начислим пълните разходи за инструмента. Това важи и за случаите, в които е извършена доставка в такъв малък обхват, че е невъзможна амортизация на поетата от нас част от инструмента.

За незасегнатите в настоящите условия на продажба спорни случаи е валидно законодателството на Република България.

Място на арбитража – гр.София, България.

Леярство

Закрепващи системи

Роботизация

Металообработване

ISO 9001:2015